X

شرایط درمان متحرک

 

وقتی مشخص شد یک بیمار مورد مناسبی برای درمان با دستگاه متحرک است –باید به وسیله معیار های کمکی دیگر بررسی دقیق تری صورت گیرد .به عنوان ضمانت اجرایی برای حرکت جزیی دندان –شروط زیر را باید مد نظر قرار داد.

نحوه فعال کردن پیچ ها در پلاک

 

در سنین پایین 5تا9 سال می توان پیچ را یک چهارم دور هفته ای یکبار باز کرد که نیرویی بسیار فیزیولوژیک وارد می نماید و می تواند در فک بالا منجر به باز شدن درز پالاتالی شود.

در سنین بالاتر 9تا12 سال و بعد از آن پیچ هفته ای دو بار نیز به میزان یک چهارم دور باز می شود یا در

Open screw

هفته دو بار یک چهارم دور بسته خواهد شد.

نکات مربوط به ساخت پلاک

 

در انتخاب دندان ها باید نکاتی را رعایت کنید:

_وجود اندرکات در دندان

_طول کافی تاج کلینیکی

_بقا و طول عمر دندان

_جهت اعمال نیرو در انتخاب دندان لنگر گاهی موثر است.به عنوان مثال وقتی پیچی در دستگاه قرار داده می شود که هدف ما رفع مشکل کلاپس یکطرفه قسمت قدامی قوس است –دندان هایی که در طرف مقابل تحت نیرو واقع می شوند ناحیه دندان های 4-5-6 خواهد بود –لذا این دندان ها باید کاندید جزء گیر دهنده باشد تا لنگر گاه در این ناحیه تقویت شود.

RSS
12345678910انتها