X

نکات مربوط به ساخت پلاک

نکات مربوط به ساخت پلاک

 

_تعداد فنر هایی که در دستگاه تعبیه شده است .هرچه تعداد فنر بیشتر باشد تعداد دندان های گیر دهنده باید بیشتر شود و اجزاء گیر در قسمت های قدامی تر قوس تعبیه شود

_نیاز به تقویت لنگر گاه به صورت یکطرفه

_چگونگی رعایت بهداشت توسط بیمار .در افراد با بهداشت ضعیف از کروشه

استفاده نمی شود.C

_وجود یا عدم وجود بایت خلفی .معمولا وجود بایت خلفی گیر پلاک را افزایش می دهد.از طرفی در پلاک های بدون بایت خلفی نمی توان دو سیم را از روی یک

Contact

عبور داد ولی در صورت وجود بایت خلفی این حالت –آزاری بری بیمار محسوب نمی شود.

_تعداد دندان های موجود در قوس دندانی .وجود

Bridge

در قوس دندانی ما را در انتخاب دندان جهت گذاشتن کروشه محدود می کندشش

Print
498 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x