X

شرایط درمان متحرک

شرایط درمان متحرک

 

_وجود فضای کافی بین دندان های مجاور برای جای گیری دندانی که قرار است حرکت داده شود.در غیر این صورت این فضا را می توان به وسیله تغییر شکل یا حرکت دادن دندان های مجاور یا حتی کشیدن یک دندان ایجاد کرد.

_کشیدن دندان به هنگام استفاده از دستگاه های متحرک توصیه نمی شود مگر این موارد به دقت انتخاب شده و از آنها قالب های تشخیصی نیز تهیه شود

_در صورتی که دندان ها قبلا در جهت حرکت دلخواه تمایل پیدا کرده باشند تمایل محوری نهایی دندان ها فقط در صورتی قابل قبول خواهد بود

_معمولا دندانی را برای خارج کردن انتخاب می کنیم که نسبت به قوس دندانی خیلی لبیالی یا لینگوالی قرار گرفته باشد یا به میزان زیادی

Extrude

باشد یا بیشترین تخریب استخوانی را داشته باشد.

Print
508 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x